lid van Raad Van Commissarissen (HR)

Taken van de Raad Van Commissarissen

De RvC heeft in grote lijnen, met inachtneming van haar statutaire bevoegdheden, de hierna genoemde taken:

 • Het bewaken van de missie en ambities van de onderneming en de verschillende onderdelen van de in de strategie van de Efteling geformuleerde doelen en waarden in de door de Raad Van Bestuur vastgestelde beleidsplannen.
 • Het beoordelen van de prestaties van de onderneming en waar nodig het geven van tegenkracht. Als de situatie er om vraagt het tevens besluiten tot- en uitvoeren van de gepaste maatregelen.
 • Het bewaken en beoordelen van de integriteit, de moraliteit en de zorgvuldigheid van het bestuurlijke besluitvormingsproces, waarbij de belangen van alle belanghebbende partijen in acht behoren te worden genomen. Uitgangspunt zal in alle gevallen het optimaal functioneren en het succes van de Efteling zijn.
 • Het op jaarlijkse basis beoordelen van het functioneren van de individuele leden van de Raad van Bestuur en het functioneren van de Raad Van Bestuur als geheel, inclusief het vaststellen van de beloning, conform het beloningsbeleid en governance principes.
 • Het goedkeuren van besluiten van de Raad Van Bestuur, voortvloeiend uit haar statutaire en reglementaire taak.
 • De vaststelling van de begroting en het jaarverslag. Tevens biedt de Raad Van Commissarissen de jaarrekening ter goedkeuring aan de AVA.
 • Het fungeren als kritisch en opbouwend sparringpartner voor de Raad Van Bestuur.
 • Het toezien op naleving van de wet, de statuten en de in- en externe regelgeving.
 • Het toezien of De Efteling B.V. voldoet aan de gestelde eisen op het gebied van solvabiliteit, liquiditeit en rentabiliteit.
 • Het toezien op en beoordelen van de realisatie van de interne controle programma’s en internal audit.
 • Het formuleren van mogelijke eigen externe informatiebehoeften. Hieronder wordt onder andere verstaan het ophalen van informatie zonder tussenkomst van de Raad Van Bestuur, indien dit noodzakelijk voor goede uitoefening van de functie.
 • Het op een transparante wijze afleggen van verantwoording aan de AVA, tevens aandeelhouder van De Efteling B.V.
 • Het doen van taken die hier niet zijn voorzien maar desondanks in redelijkheid aan de Raad Van Commissarissen toebehoren.

Algemene Benoemingscriteria

De Raad Van Commissarissen moet samengesteld zijn uit personen met een goede, professionele reputatie en relevante ervaring. De volgende algemene criteria gelden voor benoembaarheid, samenstelling en omvang:

 • De Raad Van Commissarissen bestaat uit personen waarbij geen twijfel bestaat over hun betrouwbaarheid en daarmee voor de uitoefening van hun functies.
 • De Raad Van Commissarissen zal dusdanig zijn samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar en de Raad Van Bestuur kritisch en opbouwend kunnen opereren. Alle leden zijn in staat om onafhankelijk en met voldoende distantie op te treden en een evenwichtige belangenafweging te maken.
 • Ieder lid moet in staat en bereid zijn om zijn/haar rol als lid van de Raad Van Commissarissen te vervullen in overeenstemming met de eisen die daaraan worden gesteld.
 • Alle leden voorkomen de schijn van belangenverstrengeling. Zij hebben geen onverenigbare functies of tegenstrijdige belangen. De leden van de Raad Van Commissarissen dienen in staat te zijn in een team te functioneren en geen pleitbezorger te zijn van individuele belangen. Het succesvol functioneren van de Efteling zal immer de eerste prioriteit dienen te zijn. Ook tussentijds wordt hierop getoetst.
 • De leden van de Raad Van Commissarissen hebben oog voor (regionale) maatschappelijke, economische, politieke en andere ontwikkelingen die voor de Efteling van belang zijn, en zijn uitstekend in staat om deze te evalueren.

Werkervaring

Een commissaris heeft meerjarige relevante werkervaring opgedaan in eindverantwoordelijke managementfuncties. Hij/zij beschikt over een breed netwerk en staat actief midden in de samenleving.

Competenties

Als Commissaris bij de Efteling achten wij de volgende competenties van belang:

 • Samenwerken
 • Oordeelsvorming
 • Overtuigingskracht
 • Helikopterview
 • Omgevingsbewustzijn
 • Verantwoordelijkheid

Daarnaast mag verwacht worden van de Commissaris dat hij of zij zich goed kan verplaatsen in de belevingswereld van kind en gezin.

Tevens heeft de Commissaris grote affiniteit met duurzaamheid en verantwoord maatschappelijk ondernemen.

Beloning

Ieder lid van de Raad Van Commissarissen een passende vergoeding in relatie tot het tijdsbeslag van de werkzaamheden. De hoogte van beloning bedraagt 27.000 euro per jaar.

Geschiktheid voor de functie als Commissaris

Geschiktheid volgt uit een samenstel van kennis, vaardigheden en professioneel gedrag. De vereiste geschiktheid dient te worden bezien in het licht van de specifieke kenmerken van De Efteling B.V. en de daarmee verbonden onderneming. Ieder lid van de Raad Van Commissarissen is in staat de hoofdlijnen van het totale beleid van De Efteling B.V. te beoordelen en zich een kritisch, afgewogen en zelfstandig oordeel te vormen over de ontwikkelingen, strategie en bedrijfsvoering en de eventuele risico’s die daarbij worden gelopen.

Daarnaast beschikken de leden van de Raad Van Commissarissen (gezamenlijk en gespreid over de leden) over inhoudelijke kennis ten aanzien van de volgende onderwerpen:

Bestuur, organisatie en communicatie

Het aansturen van processen, taakgebieden en medewerkers, het naleven en handhaven van algemeen aanvaarde sociale, ethische en professionele normen;

Producten, diensten en markten

De producten, diensten en markten waarop de Efteling actief is, inclusief relevante wet- en regelgeving en financiële (en actuariële) aspecten;

Juridisch

Een onderneming als de Efteling die te midden van de samenleving staat kent vele juridische aspecten zoals overeenkomsten met leveranciers en partners, afspraken met overheden en omwonenden en personeelsaangelegenheden.

Bedrijfsvoering

Waaronder de administratieve organisatie en interne controle, de waarborging van deskundigheid en vakbekwaamheid binnen de onderneming, de zorgvuldige behandeling van klanten, het risicomanagement (veiligheid), compliance en de uitbesteding van werkzaamheden.

Evenwichtige en consistente besluitvorming

Hierbij nemen de belangen van gasten en andere stakeholders een centrale positie in.

Van een lid van de Raad Van Commissarissen wordt verwacht dat hij/zij toereikende tijd investeert in zijn toezichthoudende taak, voortvloeiend uit de aard, omvang en complexiteit van en ontwikkelingen binnen de onderneming. Dit geldt zowel voor de reguliere agenda als in geval van voorkomende, tussentijdse gebeurtenissen. Onze inschatting is dat het commissariaat een tijdsinvestering vraagt van circa 20 dagen per jaar.

De RvC heeft in grote lijnen, met inachtneming van haar statutaire bevoegdheden, de hierna genoemde taken:

 • Het beoordelen van de prestaties van de onderneming en waar nodig het geven van tegenkracht. Als de situatie er om vraagt het tevens besluiten tot- en uitvoeren van de gepaste maatregelen.
 • Het bewaken van de missie en ambities van de onderneming en de verschillende onderdelen van de in de strategie van de Efteling geformuleerde doelen en waarden in de door de Raad Van Bestuur vastgestelde beleidsplannen.
 • Het bewaken en beoordelen van de integriteit, de moraliteit en de zorgvuldigheid van het bestuurlijke besluitvormingsproces, waarbij de belangen van alle belanghebbende partijen in acht behoren te worden genomen. Uitgangspunt zal in alle gevallen het optimaal functioneren en het succes van de Efteling zijn.

Additionele benoemingscriteria voor het HR profiel

Het lid van de Raad Van Commissarissen met het HR profiel, heeft de visie, kennis en ervaring waar het gaat om de relevante aspecten van Human Resources. De Commissaris bezit ruime expertise op gebied van HR beleid, heeft kennis van HR processen en heeft inhoudelijk veel kennis van onder andere pensioenen, beloningssystematieken, de juridische aspecten rondom HR en de wet en regelgeving. Daarnaast heeft deze kandidaat deskundigheid ontwikkeld ten aanzien van het thema diversiteit en heeft ervaring met de samenwerking met Ondernemingsraden.

Specifieke functie-eisen

 • Een Commissaris bezit bewezen een Academisch werk- en denkniveau. Hij of zij heeft ervaring (en is bij voorkeur nog actief) in het leidinggeven aan (middel)grote organisatie als bijvoorbeeld HR Directeur. Daarnaast is ervaring met een functie als Commissaris een pre. Affiniteit met de Leisure branche is een pré.
 • De Commissaris zal tevens goed op de hoogte moeten zijn van de laatste ontwikkelingen op het gebied van; algemeen management, informatietechnologie-/voorziening, en financiën.
 • Verder houdt de Commissaris vaktechnische ontwikkelingen bij door middel van vakliteratuur, thema- en branchebijeenkomsten, seminars en opleidingen.
 • De Commissaris zal worden voorgedragen door de Ondernemingsraad van de Efteling.

Overige

Benoeming vindt plaats voor een periode van 4 jaar, met de mogelijkheid van 2 keer een herbenoeming.

Interesse in deze vacature? Neem contact op met Robert Jan Prins, telefoonnummer +31 (0)6 29 53 43 10

Solliciteer op deze functie